(1)
Obradovic, D.; Mishra, L. N.; Mishra, V. N. Basic Trigonometric Identity. EJSIT 2021, 1, 22-27.